Inleiding

RB Service Comm V met maatschappelijke zetel te 3920 LOMMEL, Blauwe Kei 38 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0773.796.417 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, coördinatoren, onderaannemers, leveranciers en andere contractanten beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van deze privacyverklaring informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

Wij vragen dat u deze privacyverklaring aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Indien u ons gegevens bezorgt van een andere persoon dient u: (i) deze persoon te informeren over de inhoud van deze privacyverklaring en enige andere privacyverklaringen die u worden bezorgd door RB Service Comm V of de met haar verbonden vennootschappen; (b) de toestemming te bekomen van deze persoon om deze persoonsgegevens aan ons te bezorgen in overeenstemming met deze privacyverklaring en enige andere privacyverklaringen die u worden bezorgd door RB Service Comm V of de met haar verbonden vennootschappen; en (c) indien van toepassing, eender welke wettelijke vereiste toestemming te bekomen.

Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren. Deze privacyverklaring is bestemd voor alle natuurlijke personen. Ingevolge de bepalingen van Algemene Verordening van Gegevensbescherming zijn deze bepalingen niet van toepassing voor rechtspersonen.

Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen

RB Service Comm V met maatschappelijke zetel te 3920 LOMMEL, Blauwe Kei 38 en met ondernemingsnummer BE 0773.796.417 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

Persoonsgegevens

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon-en gsm-nummer, facturatie- en betalingsgegevens, identiteitskaartnummer en rijksregisternummer).

Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte van werken), kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te registreren (zoals E-ID-gegevens, Limosanummer, rijksregisternummer).

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden. Naar aanleiding van deelname aan bedrijfsevenementen kunnen foto’s worden verwerkt. Bij het bezoek van onze website wordt ook informatie verwerkt.

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

1. Klantgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer (telefonisch contact of u benaderen via post en/of e-mail), de boekhouding, facturatie, invordering van betalingen en directe marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of ons gerechtvaardigd belang

2. Gegevens van contractanten, leveranciers en onderaannemers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits-,betalings-,professionele en contactgegevens van onze coördinatoren, contractanten, leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers (telefonisch contact of u benaderen via post en/of email), de boekhouding, facturatie, invordering van betalingen en de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.) en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing).

Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID-gegevens of het Limosanummer verwerkt. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

3. Gegevens van personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

4. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Gegevens van de bezoekers van onze website, inschrijvers op nieuwsbrieven en aanvragers van informatie

Wanneer u vraagt om over onze projecten, evenementen, acties, en dergelijke op de hoogte te worden gehouden, wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief of wanneer u een verkoopbrochure aanvraagt, verwerken wij de persoonsgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoonnummer, voorkeurstaal en het project of de regio waarin u interesse heeft). Ook als u ons telefonisch of per e-mail vragen stelt of ons aanschrijft, zullen wij uw persoonsgegevens (naam, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, meegedeelde persoonsgegevens) verwerken om uw vraag te kunnen beantwoorden. Met het oog op het optimaliseren van uw websitebezoek, alsmede in het kader van de technische werking van onze websites en de opvolging van de beveiliging van onze website, worden er eveneens gegevens (gebruikte browser, IP-adres, de bezochte pagina’s, de eerder bezochte website, geografische gegevens zoals uw locatie, voorkeurstaal en de duur van het websitebezoek) verwerkt. Dit gebeurt door middel van cookies. Deze gegevens leiden niet tot enige identificatie en worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd. Zie in dat verband ons cookiebeleid.

De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgronden voor de verwerking van deze gegevens zijn ons gerechtvaardigd belang, dan wel uw ondubbelzinnige toestemming, de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

6. Gegevens van sollicitanten

Wij verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Privacyverklaring Gegevensbescherming voor werknemers die ook betrekking heeft op sollicitanten.

7. Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

Deze gegevens worden opgenomen in de gegevensbestanden van RB Service Comm V en bevinden zich op de maatschappelijke zetel van RB Service Comm V of zijn in elk geval toegankelijk via de maatschappelijke zetel.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. RB Service Comm V verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens. De wijze van verwerking met name de soort gegevens, het doel en de rechtsgrond van bijzondere persoonsgegevens van onze werknemers die omwille van wettelijke verplichtingen worden verzameld en beheerd, is omschreven in onze privacyverklaring werknemer.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn. Nadien worden de gegevens uit onze systemen worden verwijderd dan wel geanonimiseerd.

Rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
 • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot de firma RB Service Comm V. De contactpersoon hiervoor is: Ruben Baeyens met contactgegevens: +32 (0)479 68 56 26 of info@schoorsteenveger-rbservice.be.

RB Service Comm V zal binnen de vier weken reageren op uw verzoek en wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Websitebezoek

Op de website van RB Service Comm V worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de website te verbeteren en worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet verstrekt aan derden. Het gebruik van cookies , het soort cookies en uw keuze mogelijkheden worden toegelicht in de cookieverklaring die u op ons website https://www.schoorsteenveger-rbservice.be terugvindt.

Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, juridische dienst, onderaannemers, leveranciers, advocaat evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten).

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens:

 • Alle personen die namens RB Service Comm V van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We gebruiken enkel beveiligde internetconnecties waarvoor onze providers garant staan (https)

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door RB Service Comm V verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via het telefoonnummer +32 (0)479 68 56 26 of via e-mail: info@schoorsteenveger-rbservice.be.

In geen geval kan RB Service Comm V aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van RB Service Comm V gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal RB Service Comm V onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal RB Service Comm V u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Onze internetsites kunnen soms links bevatten naar sites van derden (sociale media, organisatoren van evenementen die wij sponsoren, …) waarvan de gebruiksvoorwaarden noch tot het toepassingsgebied van deze privacyverklaring, noch tot onze verantwoordelijkheid behoren. Wij raden u dan ook aan om hun privacyverklaring aandachtig te lezen, zodat u weet hoe zij uw privacy beschermen.

Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

Wijziging privacyverklaring

RB Service Comm V kan haar privacyverklaring wijzigen. Wij nodigen u uit om online de recentste versie van deze privacyverklaring te raadplegen en we zullen u via de internetsite van RB Service Comm V www.schoorsteenveger-rbservice.be op de hoogte houden van elke wijziging.

Nog vragen?

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Ruben Baeyens, hetzij per post naar RB Service Comm V, Blauwe Kei 38, 3920 LOMMEL of per e-mail aan info@schoorsteenveger-rbservice.be of telefonisch: +32 (0)479 68 56 26

Privacy policy versie 1 van 20/03/2023.

Cookieverklaring

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming, plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen na één sessie) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op het internet volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten.

RB Service Comm V is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.

Doel en nut van cookies

RB Service Comm V wil elke bezoeker van het platform/de website zo goed mogelijk informeren over zijn rechten onder de Belgische wetgeving inzake cookies, en over welke cookies RB Service Comm V gebruikt. Zonder uw voorafgaande toestemming, plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Door het platform/de website te gebruiken en op de link “ ik ga akkoord “ te klikken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van alle hieronder vermelde cookies. Cookies helpen RB Service Comm V om uw bezoek aan het platform/de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als u het platform/de website van RB Service Comm V wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen voor cookies ingeschakeld werden. Zonder ingeschakelde cookies kan RB Service Comm V geen probleemloos bezoek op het platform/de website garanderen. Indien u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen.

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan ons platform/onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn.

Soorten cookies gebruikt door RB Service Comm V

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

 • Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn nodig om het platform/de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, of om toegang tot beveiligde gedeelten van onze website af te schermen, etc.). We gebruiken de gegevens die we ermee verzamelen nooit voor andere doeleinden en geven ze niet door aan derde partijen.

Cookiesubgroep Cookies Levensduur
RB SERVICE PHPSESSID Sessie
Cookie gegenereerd door applicaties op basis van de PHP-taal. Dit is een identificatie voor algemene doeleinden die wordt gebruikt om gebruikerssessievariabelen te onderhouden. Het is normaal gesproken een willekeurig gegenereerd nummer, de manier waarop het wordt gebruikt kan specifiek zijn voor de site, maar een goed voorbeeld is het onderhouden van een ingelogde status voor een gebruiker tussen pagina's.
 • Niet-essentiële cookies:

Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om het platform/de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.

 • Functionele cookies:

Deze cookies stellen het platform/de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.

Als u deze cookies niet toestaat kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.

Cookiesubgroep Cookies Levensduur
.youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE 6 maanden
Een cookie die YouTube plaatst en die je bandbreedte meet om te bepalen of je de nieuwe of de oude spelerinterface krijgt.
 • Analytische of statische cookies:

Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van ons platform/onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door het platform/de website verplaatsen.

We weten graag hoeveel bezoekers we op onze website ontvangen en welke pagina's die bezoekers het interessantst vinden. We leren er erg veel uit en kunnen op basis daarvan onze website én onze diensten verbeteren. Analytics cookies zijn dus erg belangrijk voor ons en eigenlijk ook voor u als bezoeker. We plaatsen nochtans nooit analytische cookies zonder uw akkoord en gebruiken de gegevens die we verzamelen nooit voor andere doeleinden en geven ze zeker ook niet door aan derden. We appreciëren het wel als u ons toestaat om zulke cookies te plaatsen.

Cookiesubgroep Cookies Levensduur
.youtube.com YSC Sessie
Deze cookie wordt door YouTube-videoservice geplaatst op pagina's met ingesloten YouTube-video's om weergaven bij te houden.
Google Analytics _ga 1 jaar
Bevat een unieke identifier die door Google Analytics wordt gebruikt om te bepalen dat twee verschillende treffers van dezelfde gebruiker zijn in browsersessies.
Google Analytics _gid 1 dag
Bevat een unieke identifier die door Google Analytics wordt gebruikt om te bepalen dat twee verschillende treffers van dezelfde gebruiker zijn in browsersessies.
Google Analytics _gat_* Enkele seconden
Gebruikt door Google Analytics om de aanvraagsnelheid te vertragen (beperk het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer)
 • Targeting / advertising / doelgroepgerichte cookies:

Doelgroepgerichte cookies zijn meestal voor marketingdoeleinden en dienen om uw surfgedrag te volgen nadat u onze website hebt bezocht. Adverteerders gebruiken de gegevens die ze zo verzamelen over u om u aangepaste reclame te kunnen tonen. Wij plaatsen zelf nooit marketing cookies, maar het gebeurt wel dat derde partijen zoals bv. Youtube dat doen als u op onze website naar een filmpje kijkt. Daar hebben wij jammer genoeg geen controle over. U beslist zelf of u aan die derden toestemming geeft om zulke marketing cookies te plaatsen.

Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via ons platform/onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

Neem kennis van onze Privacyverklaring voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door RB Service Comm V die u terugvindt via deze link of op onze website www.schoorsteenveger-rbservice.be

Beheer van de cookies

U kunt zelf naar keuze verschillende cookies inschakelen of niet. Hieronder vindt u een overzicht van de handelingen die u kunt stellen en de keuzes die u kunt maken.

Om cookies in te schakelen moeten de volgende handelingen uitgevoerd worden:

Bij browser - Microsoft Internet Explorer
 • In Internet Explorer, klik op 'Internetopties' in het menu 'Extra'.
 • Op het tabblad 'Privacy', verplaats de instellingen- schuifknop naar 'laag' of ‘accepteer alle cookies' (instelling boven 'medium' schakelt cookies uit).
 • Klik op 'OK'.
Bij browser - Mozilla Firefox
 • Klik op 'Firefox' in de linkerbovenhoek van uw browser en klik vervolgens op 'Opties'.
 • Op het tabblad 'Privacy', zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op 'OK'.
Bij browser - Google Chrome
 • Klik op de drie puntjes naast de browserbalk bovenaan in uw browservenster en kies 'Opties'.
 • Zoek het gedeelte ‘Privacy and security’ en klik op ‘content settings’.
 • Klik op de optie ‘cookies’.
 • Selecteer nu 'Allow sites to save and read cookie data’.
Bij browser - Safari
 • Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
 • Duid aan dat u cookies aanvaardt.

Als u het platform/de website van RB Service Comm V wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Echter, als u dit liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Dit kan via volgende manieren:

Bij browser - Microsoft Internet Explorer
 • Selecteer in Internet Explorer de knop Extra en selecteer Internetopties.
 • • Selecteer het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren.
 • Klik op 'OK'.
Bij browser - Mozilla Firefox
 • Klik op de menuknop en kies ‘Voorkeuren’.
 • Selecteer het paneel ‘Privacy & Beveiliging’ en ga naar de sectie ‘Geschiedenis’.
 • Stel naast ‘Firefox zal’ in op ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’.
 • Stel ‘Cookies van derden accepteren’ in op ‘Nooit’.
 • Sluit de pagina ‘about: preferences’. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.
Bij browser - Google Chrome
 • Selecteer ‘Meer Instellingen’ in de browserwerkbalk.
 • Selecteer onderaan de pagina de optie ‘Geavanceerd’.
 • Selecteer bij 'Privacy en beveiliging' de optie ‘Instellingen voor content’.
 • Selecteer ‘Cookies’.
 • Schakel ‘Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen’ uit.
Bij browser - Safari
 • Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
 • Duid aan dat u cookies niet aanvaardt. Of raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Rechten van de bezoekers

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heeft u als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Als betrokkene kan u volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op verzet: Indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.
 • Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst, beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
 • Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

Om cookies in te schakelen moeten de volgende handelingen uitgevoerd worden:

Contact en vragen

Als U vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij U ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven u zoveel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics). Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites.

Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij je eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan daarna uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als u verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op info@schoorsteenveger-rbservice.be of via de contactformulieren of de chat op onze website.

Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Cookie policy versie 1 van 20/03/2023.